Hoe werkt vaststelling TVL subsidie door RVO?

Ondernemers hebben bij RVO eind 2020 TVL subsidie kunnen aanvragen. Daarbij is een inschatting gegeven van het omzetverlies. Aan het einde van de subsidieperiode moet het werkelijk omzetverlies op verzoek RVO doorgegeven te worden. Dan volgt definitieve vaststelling van de subsidie door RVO.

Aan het einde van de TVL subsidieperiode moet het werkelijk omzetverlies op verzoek RVO doorgegeven te worden. Dat volgt definitieve vaststelling van de subsidie door RVO.

Berekening Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten wordt als volgt berekend:

TVL subsidie = normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 85%

De subsidie is dus een tegemoetkoming vin het omzetverlies; eerst wordt 80% door RVO als voorschot op het geschatte omzetverlies betaald. Aan het einde van de subsidieperiode dient het werkelijk omzetverlies doorgegeven te worden. omzet betreft alle inkomsten zonder de ontvangen btw en vóór aftrek van kosten en vaste lasten. Als het omzetverlies gelijk is aan uw opgegeven schatting van het verlies dan ontvangt de subsidie-aanvrager de laatste 20%.

Vaststelling definitieve subsidiebedrag

Na afloop van de subsidieperiode vraagt RVO u naar uw werkelijke omzet. Dit wordt de vaststelling van de subsidie genoemd. Vaak heeft RVO het formulier al voor u ingevuld. U hoeft dan alleen nog akkoord te geven op het vaststellingsverzoek. Soms moet u de werkelijke omzetgegevens nog invullen en aanvullende vragen moeten beantwoord worden. RVO beslist dan over het definitieve subsidiebedrag en en betaald in 90% van de gevallen binnen 3 weken als u nog recht heeft op een aanvullende betaling. Die betaling is inclusief het resterende bedrag van de definitieve subsidie tegelijk uit met het verhoogde subsidiepercentage en de Opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD). De Europese commissie heeft deze uitbreidingen van TVL Q4 2020 op 12 februari goedgekeurd. Lees ook: lagere vaststelling NOW subsidie.

Vaststelling hoogte van de definitieve subsidie

De Adviestool van RVO kan gebruikt worden voor een schatting van het definitieve subsidiebedrag. Als het omzetverlies gelijk aan uw opgegeven schatting dan ontvangt u de laatste 20% van de subsidie. Is het omzetverlies hoger, dan ontvangt u alsnog een hogere subsidie. Bij een lager omzetverlies dan door u ingeschat ontvangt u minder dan 20% of u betaalt (een deel van) van het voorschot terug. U moet bewijsstukken meesturen; u accountant zal dat doorgaans regelen. Anders moet u het ontvangen voorschot terugbetalen.

Pas op met aanvraag TVL en NOW subsidie

Een bedrijf kan ook loonkostensubsidie aanvragen op basis van de NOW (de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid). De TVL subsidie telt voor de NOW-regeling mee als inkomsten bij het bepalen van de omzet; dat geldt ook voor ander subsidies of tegemoetkomingen. Dat kan er toe leiden dat als het omzetverlies daardoor lager in dan geschat en NOW subsidie terugbetaald moet worden.

Terugbetalen teveel betaald voorschot

Uit de RVO subsidieregels volgt onder andere dat de subsidie achteraf lager kan worden vastgesteld. De gronden op basis waarvan een lagere subsidievaststelling kan volgen, zijn achtereenvolgens:

  • Het omzetverlies is lager dan ingeschat bij aanvraag voorschot TVL subsidie en activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden;
  • de subsidie-ontvanger niet heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen;
  • de subsidie-ontvanger onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag tot subsidieverlening zou hebben geleid;
  • de subsidieverlening anderszins onjuist was en de subsidie-ontvanger dit wist of behoorde te weten.

Ook kan sprake zijn van een weigering van de subsidie of intrekking indien daarvoor gronden aanwezig zijn.

Als u moet terugbetalen maar het niet eens bent met het besluit van RVO dan kunt u bezwaar aantekenen. Als u niet ineens kunt terugbetalen vraag dan bij RVO een betalingsregeling aan die bij u past. U kunt de teveel ontvangen subsidie in 6 of maandelijkse termijnen terugbetalen of een persoonlijke betalingsregeling aanvragen.

Bezwaar maken tegen definitief subsidiebedrag RVO

Tegen het subsidiebesluit van RVO (de vaststelling van de subsidie) kan een bezwaarschrift ingediend worden. Blenheim adviseert en begeleidt klanten bij procedures Een bezwaar kan zowel ingediend worden tegen het subsidievoorschot, als tegen de definitieve subsidievaststelling en het besluit tot terugvordering van de subsidie. De reden om bezwaar aan te tekenen kan ook te maken hebben met (eventuele) voorwaarden die aan het voorschot zijn verbonden, of eisen betreffende het doel van de subsidie (doelgebonden verplichtingen) waar u het niet mee eens bent.

Wanneer de bezwaarprocedure niet tot een voor u gunstige uitkomst leidt, kan beroep worden ingesteld tegen de beslissing op bezwaar van Rvo. Indien gewenst, kunt u daarna in hoger beroep gaan bij de bestuursrechter. Dan pas zal een rechter uw standpunt beoordelen. 

Stel vrijblijvend uw vraag over een subsidiebesluit aan ons team bestuursrecht

Published articles