Loonsacties bij het niet meewerken aan re-integratieverplichtingen en controlevoorschriften bij ziekte

Gedurende de eerste twee jaar van ziekte is de werkgever verplicht het loon, althans een deel van het loon, van de zieke werknemer door te betalen. Indien een werknemer echter niet meewerkt aan zijn re-integratieverplichtingen dan wel niet voldoet aan de controlevoorschriften heeft de werkgever instrumenten tot zijn beschikking om dit gedrag te sanctioneren.

Loonstop

Onderscheid dient te worden gemaakt tussen de verschillende sancties die door de werkgever kunnen worden opgelegd. Indien de werknemer de re-integratieverplichtingen schendt kan de werkgever het loon stopzetten. De werkgever dient dan schriftelijk aan te kondigen dat hij bij het uitblijven van de re-integratieverplichtingen door de werknemer het loon wordt stopgezet.

Loonopschorting

Als de werknemer echter niet voldoet aan de controlevoorschriften die gelden bij ziekte levert dit geen schending van de re-integratieverplichtingen op maar een schending van de controlevoorschriften. De sanctie die hierop staat is loonopschorting. Loonopschorting kan worden aangemerkt als een voorwaardelijke sanctie. Zodra de werknemer de controlevoorschriften weer na gaat leven, dient het loon met terugwerkende kracht door de werkgever te worden betaald. Ook opschorting van de loonbetaling dient door de werkgever schriftelijk te worden aangekondigd.

Schriftelijk

Van belang bij de hantering van beiden sancties is dat schriftelijk duidelijk de juiste sanctie wordt aangezegd alsmede wat de grondslag van de oplegging van de sanctie is. Het aanzeggen van de verkeerde sanctie kan leiden tot het alsnog moeten voldoen van loon hetgeen niet verschuldigd is.

Uitspraak Hof Leeuwarden

In een zaak waarin het Hof Leeuwarden onlangs uitspraak deed, werd de werkgever gestraft voor de aanzegging van de verkeerde sanctie.

In deze zaak schortte de werkgever het loon van de werknemer op die zonder deugdelijke grond weigerde mee te werken aan zijn re-integratieverplichtingen. Vervolgens is werknemer na oplegging van de loonopschorting alsnog zijn re-integratieverplichtingen gaan nakomen. Werknemer vorderde betaling van het het opgeschorte loon. Hierop heeft de werkgever gesteld dat het loon niet was opgeschort maar was stopgezet.

Het hof heeft geoordeeld dat ondanks dat het niet meewerken een grond is voor de stopzetting van loon in dit geval het loon dient te worden betaald. De werkgever heeft in zijn brief immers gemeld dat het loon wordt opgeschort. Werknemer heeft erop mogen vertrouwen dat bij hervatting van de re-integratie het loon met terugwerkende kracht zou worden voldaan.

Doordat de werkgever de sanctie aan de werknemer op het niet meewerken aan re-integreerde verkeerd heeft aangezegd dient hij alsnog loon te betalen terwijl hij op grond van de wet hiertoe niet gehouden was.

Advies

Wij adviseren om bij het sanctioneren van zieke werknemers dan ook zeer zorgvuldig te werk te gaan. Neemt u bij twijfel over de sanctie dan wel over de juiste formulering van de sanctie dan ook gerust contact met ons op.

Gepubliceerde Artikelen