Vergunning en regels voor Bed & Breakfast en vakantiehuur van woningen

Lees ons artikel over: Vergunning en regels voor Bed & Breakfast en vakantiehuur van woningen

Zoals ook verschillende media laten horen, wordt er door de gemeente Amsterdam intensief gehandhaafd op de toeristische verhuur van woningen in strijd met de gemeentelijke regelgeving. Het kortstondig verhuren van woonruimte aan toeristen wordt door de gemeente in beginsel aangemerkt als ‘woningonttrekking’. Volgens de geldende huisvestingsverordening van de gemeente Amsterdam is voor woningonttrekking een vergunning vereist.

Huisvestingsverordening en vergunning voor B&B

De vergunningplicht voor woningonttrekking kent volgens de geldende huisvestingsverordening in Amsterdam enkele uitzonderingen. Vakantieverhuur is onder bepaalde voorwaarden toegestaan zonder vergunning. Wilt u meer weten over de huidige regels voor vakantieverhuur van woningen en wat wij vinden van deze regelgeving? Lees dan hier verder.

Dit jaar heeft de gemeente het voornemen geuit om een nieuwe huisvestingsverordening vast te stellen in januari 2020. De nieuwe huisvestingsverordening is nog in voorontwerp en dient nog door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Het is dus nog niet duidelijk hoe de uiteindelijke nieuwe huisvestingsverordening eruit komt te zien, maar het ontwerp geeft wel inzicht in de mogelijke veranderingen die komen gaan. In deze blog bespreek ik kort welke veranderingen de gemeente in het ontwerp voorstelt met betrekking tot kortstondige vakantieverhuur van woningen en de exploitatie van een Bed & Breakfast (B&B).

Vakantieverhuur van woningen

Volgens de huidige gemeentelijke regels mag een hoofdbewoner van een woning die daartoe ook staat ingeschreven in de basisregistratie (BRP) woonruimte maximaal 30 dagen per jaar verhuren aan maximaal 4 toeristen. Volgens de huidige gemeentelijke regels geldt er een meldplicht: elke keer dat de woning kortstondig wordt verhuurd, dient daarvan melding te worden gedaan bij de gemeente. Daarnaast geldt de uitzondering op de vergunningplicht slechts voor woningen die niet in eigendom zijn van een woningcorporatie. De voorwaarden voor vakantieverhuur zoals die nu zijn, blijven naar verwachting voor een deel van Amsterdam hetzelfde.

Voor bepaalde gebieden in de stad kunnen de regels gaan veranderen. In de voorgestelde huisvestingsverordening krijgt het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid om vakantieverhuur van woonruimten in bepaalde buurten van de stad geheel te verbieden. Dan is het niet meer toegestaan om woningen in zo’n aangewezen buurt kortstondig te verhuren aan toeristen. Ook niet onder bepaalde voorwaarden.

Bed & Breakfast Amsterdam

Met betrekking tot de exploitatie van een B&B zonder vergunning worden door de gemeente grote veranderingen beoogt. In de eerste plaats is het volgens de voorgestelde regels niet meer toegestaan om een B&B zonder vergunning te exploiteren. Elke B&B-houder dient dus een vergunning aan te vragen. Daarnaast wil de gemeente een quotum per wijk in gaan stellen, zodat een maximaal aantal vergunningen per wijk kan worden verleend. Bij het ontwerp van de beoogde huisvestingsverordening zijn ook nadere regels bekendgemaakt waarin de quota zijn weergegeven. Alle 99 wijken in Amsterdam krijgen mogelijk een quotum. In de praktijk kan dat betekenen dat niet alle bestaande B&B’s een vergunning kunnen krijgen.

Het stellen van een quotum per wijk betekent dat de te verlenen vergunningen schaars worden. Volgens Europese regelgeving (de Dienstenrichtlijn) dienen schaarse vergunningen aan bepaalde eisen te voldoen. Zo dient de verdelingsprocedure voor verlening van de vergunningen objectief en eerlijk te zijn. Daarnaast moeten schaarse vergunningen voor bepaalde tijd worden verleend. In de voorgestelde regels van de gemeente wordt beoogd om de te verdelen vergunningen elke keer voor de duur van 5 jaar te verlenen. Voor de verdeling van de schaarse vergunningen wordt door de gemeente Amsterdam een lotingssysteem beoogd. Op die manier wordt geen onderscheid gemaakt tussen bestaande B&B’s en nieuwe B&B’s. Lees hier meer over schaarse vergunningen.

Overgangsregeling bestaande B&B's

Voor de B&B’s die vóór 1 januari 2019 zijn aangemeld bij de gemeente is een overgangsregeling opgenomen in het ontwerp van de huisvestingsverordening 2020. De voorgestelde overgangsregeling houdt in dat de B&B-houders die binnen drie maanden na inwerkingtreding van de nieuwe huisvestingsverordening een vergunningaanvraag indienen, na afgifte van de vergunning hun oude rechten tot twee jaar daarna behouden.

Of de beoogde huisvestingsverordening 2020 zoals die is voorgesteld daadwerkelijk wordt doorgevoerd, is nog niet duidelijk. Momenteel worden de ingediende zienswijzen tegen het ontwerp van de voorgestelde nieuwe huisvestingsverordening door de gemeente beoordeeld en eventueel verwerkt. Daarna zal de voorgestelde huisvestingsverordening worden voorgelegd aan de gemeenteraad en dient daarover te worden gestemd.

Als u meer wilt weten over de voorgestelde nieuwe Huisvestingsverordening of wilt weten wat de mogelijk nieuwe regels voor uw situatie kunnen betekenen, neem dan vrijblijvend contact op met advocaat bestuursrecht Rosalinde Siewers.

Gepubliceerde Artikelen

Hoe ontvangt huurder vergoeding voor investeringen in gehuurde bedrijfsruimte?

Lees verder

Hoe ontvangt huurder vergoeding voor investeringen in gehuurde bedrijfsruimte?

Lees verder