Ontbinding koopcontract door advocaat en schadevergoeding

Ontbinding contract paard en ongedaanmaking; toelichting advocaat

Uit het bepaalde in artikel 6:265, lid 1 BW volgt, dat iedere tekortkoming van een contractspartij in de nakoming van haar verbintenissen, aan de wederpartij de bevoegdheid geeft om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te (doen) ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Het is hierbij aan de tekortschietende partij om zich voldoende gemotiveerd op deze uitzondering te beroepen. De advocaat van de koper heeft het koopcontract van het paard op 3 november 2005 rechtsgeldig kunnen ontbinden. Ontbinding is alleen niet geoorloofd indien de tekortkoming (het gebrek in hetgeen is gekocht) gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

Dierenarts deed aankoopkeuring; gebrek paard (‘kissing spines’) niet ontdekt

De dierenarts die de aankoopkeuring van het paard heeft verricht verklaarde dat het indertijd niet gebruikelijk was om röntgenfoto's van de rug en nek van het paard te maken, omdat een dierenarts op basis daarvan geen wetenschappelijk verantwoorde uitspraak kan doen over eventuele toekomstige risico's. Voor dergelijke foto's moest een klinische aanleiding bestaan. In het geval van het Paard zijn, aldus dierenarts, foto's van rug en nek gemaakt op verzoek van de koper van het paard. Ook het berijden van het paard is volgens de dierenarts geen gebruikelijk onderdeel van de klinische keuring. Een dierenarts kan door middel van klinisch onderzoek vaststellen of een paard lijdt aan kissing spines. De verkoper van paard heeft het ontbreken van het gebrek niet kunnen bewijzen en moet meewerk aan het terugdraaien van de koop van het paard. De koper van een paard doet er goed aan altijd onderzoek door een dierenarts te laten doen. Juridische vragen hiervover kunt u met een paardenadvocaat bespreken.

Verkoper moet meewerken aan teruglevering paard

Als na een terechte ontbinding van de overeenkomst over weer de koop niet wordt terug gedraaid, dan brengt dat met zich dat de verkoper toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van deze ongedaanmakingsverplichtingen. DE rechter gaat uit van de koopprijs van het paard van € 26.536,-- (€ 25.000,--, vermeerderd met 6% BTW. Dit bedrag dient verkoper in het kader van haar ongedaanmakingsverplichting aan de koper te vergoeden, te vermeerderen met de wettelijke rente van de datum van rechtsgeldige ontbinding.

Schadevergoeding bij ontbinding koopcontract paard

Aanvullende schadevergoeding voor de koper van het paard wordt ook toegewezen. De kosten bedroegen voor de koper: € 200,-- per maand voor stalling en overige kosten (waaronder: voer, bedekking stalvloer, veterinaire assistentie, hoefsmid). Verkoper va het paard zal worden veroordeeld aan de koper de schade ad € 200,-- per maand te vergoeden vanaf datum levering van het paard tot aan datum teruglevering, te vermeerderen met de wettelijke rente telkens vanaf de 1e van de daarop volgende maand tot de dag van voldoening. Ook de kosten van verzekering zijn tot een bedrag van € 2.828,32 toewijsbaar, aldus de rechter, nu ook deze niet door de verkoper zijn weersproken.

Uitspraak: Gerechtshof Den Haag, 3 december 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:4492

Gepubliceerde Artikelen