Inwerkingtreding van de WBTR per 1 juli gedeeltelijk uitgesteld

In onze eerdere blogs informeerden we u over de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) en de wetswijzigingen die op grond hiervan vandaag - 1 juli 2021 - in werking zullen treden. Voor een deel van de WBTR geldt dat inwerkingtreding is uitgesteld. Op 18 juni 2021 is een besluit tot wijziging van het inwerkingtredingsbesluit in het Staatsblad gepubliceerd. Dit brengt met zich mee dat enkele onderdelen van de wet niet op 1 juli 2021, maar op een nog nader te bepalen moment in werking zullen treden.

Uitstel bepalingen monistisch bestuursmodel

De bepalingen die het monistisch (‘one-tier’) bestuursmodel faciliteren bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen zullen niet per 1 juli 2021 in de wet worden opgenomen. Het monistische bestuursmodel ziet op de bestuursvorm waarbij zowel de directie als de toezichthouders (de uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders) gezamenlijk zitting hebben in het bestuur. De WBTR bepaalt onder meer dat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel moet worden geregistreerd of sprake is van een uitvoerend bestuurder of een niet-uitvoerend bestuurder. Omwille van een technische onmogelijkheid in het handelsregister is het niet mogelijk om al per 1 juli 2021 aan te geven of een bestuurder uitvoerend, of niet-uitvoerend is. Dit doet echter niet af aan het feit dat in de praktijk bij deze rechtspersonen al wordt gewerkt met een one-tier bestuursmodel. Dit kan ongewijzigd worden voortgezet.

Belet- en ontstentenisregeling voor commissarissen

Daarnaast zal de belet- en ontstentenisregeling voor commissarissen van NV’s op een later moment van kracht worden. Er is niet voorzien in een overgangsbepaling voor deze regeling. Inmiddels is geconcludeerd dat dit wel noodzakelijk is en om die reden kan de WBTR ten aanzien van de belet- en ontstentenisregeling voor commissarissen van NV’s nog niet in werking treden. Er is een verzamelwet in voorbereiding waarin apart geregeld zal worden dat voor NV’s bij de eerst volgende statutenwijziging een ontstentenis- en beletregeling voor commissarissen in de statuten moet worden opgenomen. Zodra deze wet is aangenomen, zal ook deze regeling in werking kunnen treden.

Wat de wettelijke grondslag voor een ‘one tier board’ en de regels omtrent afwezigheid van commissarissen van de NV precies inhouden, hebben wij in een eerdere blogpost uitgebreid uiteengezet. Voor meer informatie verwijzen we u naar deze blog. 

Heeft u vragen over de WBTR, neem dan gerust contact op met het Team Ondernemingsrecht. 

Gepubliceerde Artikelen