Invoering vergunningplicht Oude Hoogstraat, Nieuwe Hoogstraat, Damstraat en Oude Doelenstraat

Burgemeester Halsema is van plan om de Oude Hoogstraat, Nieuwe Hoogstraat, Damstraat en Oude Doelenstraat aan te wijzen als gebied waar alle winkeliers, bestaand en nieuw, een vergunning moeten aanvragen om hun zaak te mogen exploiteren. Volgens de burgemeester is dit gebied kwetsbaar voor ‘criminele invloeden’. Zij wil alle winkeliers onderwerpen aan een vergunningplicht.

Het is belangrijk dat de betreffende winkeliers hun zienswijzen geven op het concept aanwijzingsbesluit van 25 januari 2021. Als de burgemeester de aanwijzing definitief maakt, dan kan er naar onze mening tegen het aanwijzingsbesluit bezwaar en beroep worden ingediend. Het aanwijzingsbesluit moet van goede kwaliteit zijn. In het aanwijzingsbesluit moeten specifieke gronden zijn genoemd die de vergunningplicht rechtvaardigen. 

De vergunningplicht is zeer ingrijpend. Het geeft de burgemeester de mogelijkheid om de winkeliers financieel door te lichten, en te kijken of zij recent met justitie in aanraking zijn gekomen. Een bibob-toets is onderdeel van de aanvraagprocedure. Bij de aanvraag voor de vergunning wordt van de winkelier tevens een bedrijfsplan verwacht. Ook worden er eisen gesteld aan de exploitant en leidinggevenden. Zij mogen bijvoorbeeld niet van ‘slecht levensgedrag’ zijn.

De burgemeester kan de vergunning weigeren als er naar haar oordeel sprake is van een nadelige beïnvloeding van het woon- en leefklimaat of de openbare orde en veiligheid. Of als er om andere redenen sprake zou zijn van ondermijning door het bedrijf. De bedrijfsvoering, handelen in strijd de Wet arbeid vreemdeling en de Opiumwet kunnen ook bij de weigering worden betrokken.

Kortom, de aanwijzing en de vergunningplicht hebben vergaande consequenties voor de betreffende winkeliers. Als de ondernemer niet aan de door de burgemeester gestelde eisen voldoet kunnen zij verboden worden hun activiteiten verder voort te zetten. Aangezien de bevoegdheid van de burgemeester ingrijpt in de mogelijkheid om vrij een bedrijf te exploiteren en raakt aan de rechtszekerheid van ondernemers, dient zij hier zeer zorgvuldig mee om te gaan. 

Assistentie van een gespecialiseerde advocaat

De bestuursrechtadvocaten van Blenheim hebben ruime ervaring met het aanvechten van dit soort besluiten alsook met het begeleiden van ondernemers bij de vergunningsprocedures en bibob-onderzoeken. Blenheim staat u dan ook graag terzijde bij het opstellen van een zienswijze en het eventueel begeleiden bij de diverse procedures. 

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of wilt u direct actie ondernemen? Neem dan contact op met Teun Blom of Rieke Kramer via 020 521 0100 of via mail@blenheim.nl

Gepubliceerde Artikelen