Herstelkader voor vergoeden van gedupeerden van renteswaps

Advies advocaat over renteswap en schade

Belangrijk nieuws; de Derivatencommissie heeft vandaag het Uniform Herstelkader voor rentederivaten/renteswaps gepubliceerd. Dat Herstelkader bepaalt dat en hoe MKB bedrijven gecompenseerd moeten worden voor renteswaps die zij hebben afgesloten.
### Rabobank en Deutsche Bank doen niet mee
Wij zijn overwegend positief, al is het slechte nieuws dat Rabobank en Deutsche Bank hebben aangegeven voorlopig niet mee te doen. Mogelijk verandert dat onder druk van de politiek nog.
Wij krijgen op dit moment veel telefoontjes/vragen over de gevolgen van dit rapport voor lopende schikkingen/procedures. Onze eerste indruk is (kort gezegd) dat per geval moet worden bekeken of het herstel dat in de komende tijd (door de betrokken banken) zal worden voorgesteld, moet worden aanvaard.
In deze e-mail geven wij een samenvatting van de belangrijkste aspecten van het rapport. Dat rapport treft u ook hier aan:
[http://www.derivatencommissie.nl/publicaties/2016/07/05/herstelkader/ ](http://www.derivatencommissie.nl/publicaties/2016/07/05/herstelkader/)
### Herstelkader; renteswaps
Ten eerste is van belang dat het herstelkader duidelijk aangeeft dat het niet voor iedere gedupeerde geldt. Het is bijvoorbeeld niet van toepassing op niet-professionele klanten en niet-deskundige klanten. Voorts is ook van belang wanneer de renteswap is afgesloten. Als het gaat om ‘oude’ renteswaps (waarbij de schade zich voor 1 april 2011 heeft voorgedaan), zal de gedupeerde zelf actie moeten ondernemen richting de bank.
### Herstelkader stappenplan
In het Herstelkader wordt een stappenplan geduid. Wij citeren uit dat Herstelkader:
Stap 1: Noodzakelijke Subsituut Stap 2: Technisch Herstel Stap 3: Coulancevergoeding Stap 4: Renteopslagen
Hieronder leggen wij uit wat die stappen betekenen:
Stap 1 is dat complexe gestructureerde rentederivaten moeten worden omgezet in “standaard” rentederivaten, te weten een rentecap, een rentecollar of een renteswap. Met complexe gestructureerde producten moet worden gedacht aan combinatie van renteswaps (te denken valt aan exotische derivaten met betitelingen als: “zero-cost knock-in collar, super collar, extendable swaps en cancellable swaps”).
Stap 2
In de tweede stap moeten alle technische onvolkomenheden van een renteswap worden hersteld. Hierbij valt te denken aan mismatches, margin calls en kosten als gevolg van vervroegde aflossing en bedrijfsbeëindiging. Dit is een belangrijk onderdeel en veel van de klachten die wij behandelen zien hierop.
Stap 3 is dat alle gedupeerden vallend onder het Herstelkader recht hebben op een coulancevergoeding. Die coulancevergoeding kan nooit meer zijn dan EUR 100.000,-.
Stap 4 is dat de renteopslagen moeten worden terugbetaald. Over de verschuldigde wettelijke rente wordt in het Herstelkader helaas niets opgenomen.
Tot slot wordt een aantal specifieke situaties genoemd, bijvoorbeeld in het geval de renteswap is geherstructureerd, de situatie dat er al vaststellingsovereenkomsten zijn gesloten en de kosten die gedupeerden kunnen verhalen. Gunstig is dat een vaststellingsovereenkomst en een bindende uitspraak er niet toe leidt dat het Herstelkader niet meer van toepassing is. Met andere woorden: de bank zal nog steeds het Herstelkader moeten toepassen, ongeacht de inhoud van een vaststellingsovereenkomst of de uitkomst van een rechtelijke procedure.
### Vergoeding advocaatkosten
Ook kan een gedupeerde recht hebben op advocaatkosten. Het Herstelkader vermeldt dat wanneer een klant voor 1 maart 2016 kosten heeft gemaakt voor een advocaat, die vergoed worden met een maximum van EUR 10.000,-.
### Advies advocaat renteswap
Hierboven gaven wij de belangrijkste eerste bevindingen (zonder uitputtend te zijn).
Over het algemeen staan wij positief tegenover het Herstelkader.
Elke zaak zal nog wel op individuele basis bekeken moeten worden. Valt u onder de voorwaarden van het Herstelkader?
Komt de aangeboden vergoeding wel overeen met uw daadwerkelijke schade?
Er bestaat de mogelijkheid om het Herstelkader niet te aanvaarden. Echter, bij verwerping van het Herstelkader kunt u zich er gelijk niet meer op beroepen.
Onze advocaat gespcialiseerd in renteswaps mr. Hedwig Delescen assisteert u graag bij de beoordeling van de vraag of het Herstelkader voor u gunstig is.
Voor andere vragen en (of) advies zijn wij u voorts graag van dienst.

Gepubliceerde Artikelen