Europese detachering en toepasselijk recht

We zien in onze praktijk de laatste tijd vaker vraagstukken terugkomen over Europese detachering en de vraag welk recht van toepassing is op de arbeidsverhouding.

werknemers soms vast zijn komen te zitten in het ontvangende land, of teruggekeerd zijn naar hun land van herkomst. Sommigen zijn wellicht niet eens in staat geweest om het ontvangende land te bereiken om hun werkzaamheden te beginnen (dan wel voort te zetten).

Dit kan gevolgen hebben voor de toepasselijke arbeidsvoorwaarden. Het kan dan zo zijn dat hierdoor aanvullende arbeidsvoorwaarden van het land waar gewerkt wordt van toepassing zijn of worden.

Op Europees niveau is dit geregeld in de zogenoemde Rome I-Verordening (Verordening (EG) Nr. 593/2008) en de Detacheringsrichtlijn. Deze richtlijn is door iedere lidstaat zelf geïmplementeerd. Nederland heeft deze richtlijn omgezet in de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU).

In onderstaand schema wordt kort schematisch weergegeven hoe kan worden vastgesteld werk recht van toepassing is in Europese detachering situaties.

Indien u vragen heeft over internationale arbeidsverhoudingen kunt u contact opnemen met het arbeidsrecht team van Blenheim. 

Gepubliceerde Artikelen