LinkedIn op werkplek

Onlangs heeft de rechtbank Arnhem geoordeeld dat door via Linkedin contact te hebben met een relatie van de ex-werkgever de werknemer een overeengekomen relatiebeding heeft geschonden. De overtreding via Linkedin leverde de werknemer een boete van € 10.000,- op.

In deze zaak ging het om een werknemer die bij de beëindiging van zijn dienstverband met zijn oude werkgever een relatiebeding was overeengekomen. Voor de duur van een jaar was het de werknemer niet toegestaan om met relaties van de ex-werkgever contact te hebben of te onderhouden. Bij overtreding van dat verbod zou de werknemer een boete van € 10.000,- verbeuren.

Na de beëindiging van het dienstverband is de werknemer in dienst getreden bij een concurrent. De werknemer heeft vervolgens tot tweemaal toe in strijd met het relatiebeding hebben gehandeld.

De ex-werkgever heeft de werknemer hierop in kort geding gedagvaard. In dit eerste kort geding werd geoordeeld dat het relatiebeding was overtreden. De rechter verbood de werknemer enig contact te hebben met de relaties van de ex-werkgever. Tevens werd de werknemer een boete opgelegd.

Ondanks deze eerdere veroordeling zou werknemer het relatiebeding wederom hebben overtreden. Een van deze overtredingen zou volgens de ex-werkgever zijn gelegen in het feit dat de werknemer door middel van Linkedin contact had onderhouden met een relatie van de ex-werkgever. Dit bleek o.a. uit een printscreen van Linkedin waarop stond:

“[naam relatie] is now connected to [naam werknemer] 32 minutes ago”

De rechter oordeelde dat de tekst op de printscreen duidde op het ontstaan van het eerste contact tussen de werknemer en de betreffende relatie. Daarmee was het relatiebeding door de werknemer overtreden.

Deze uitspraak lijkt op het eerste gezicht een verregaande uitspraak. Hierbij dient echter in aanmerking te worden genomen dat de werknemer al in een eerder kort geding was veroordeeld wegens overtreding van het relatiebeding. Ook in de tweede procedure was het relatiebeding overtreden. Omdat dit al de zoveelste overtreding van het beding was, lijkt het begrijpelijk dat de rechter een overtreding van het beding via Linkedin sneller aanneemt.

Wel merk ik op dat dit slechts een eerste uitspraak is van een lagere rechter. Het is nog maar de vraag of een hogere rechter tot hetzelfde oordeel zal komen.

Gaat het niet te ver om te oordelen dat contact maken via social media met een oude relatie een schending van het relatiebeding oplevert? Het relatiebeding is toch immers bedoeld om ervoor te zorgen dat een werknemer zich zou onthouden van het actief en stelselmatig benaderen van relaties van zijn ex-werkgever. Dat ziet toch niet op geen enkel contact? Daarnaast blijkt niet wie wie heeft benaderd voor Linkedin. Het kan net zo goed zijn dat de relatie de werknemer heeft benaderd.

Het is dus afwachten hoe dit zich in de rechtspraak zal ontwikkelen. Wees als werknemer echter op je hoede.

Gepubliceerde Artikelen