Advocaat AFM bespreekt boete

Advocaat AFM: informatieverzoek van AFM

Als u wordt geconfronteerd met een informatieverzoek van de AFM, dan is het raadzaam contact op te nemen met een advocaat financieel recht. Niet altijd, maar een informatieverzoek kan een opmaat zijn voor het besluit tot het opleggen van een boete. Hier is ook belangrijk om te vermelden dat de AFM ruime bevoegdheden heeft om informatie op te vragen, maar ook om digitale gegevens te kopiëren.

Er zijn echter wel grenzen aan de bevoegdheden van de AFM. Het is dan belangrijk te weten wat u rechten en plichten zijn. Als advocaat financieel recht kan ik u daarover adviseren.

AFM Advocaat bespreekt voornemen boete

Op het moment dat de AFM een overtreding heeft geconstateerd, kan de AFM één van haar handhavingsinstrumenten aanwenden om de overtreding te doen stoppen. Een van de mogelijkheden is het opleggen van een boete. Alvorens de AFM de bestuurlijke boete ook daadwerkelijk aan de overtreder oplegt, wordt een voornemen tot boeteoplegging aan de overtreder verstuurd. De overtreder kan dan zien wat de gronden voor de boeteoplegging zijn en kan zijn zienswijze geven op het voornemen tot handhaving. Naar aanleiding van deze zienswijze beslist de AFM of de boete ook daadwerkelijk wordt opgelegd. Hier treft u een voorbeeld aan van een boetebesluit AFM .

Het geven van zienswijze(n) is belangrijk, nu de AFM in haar uiteindelijke oordeel daar rekening mee moet houden en eveneens moet motiveren waarom zij daar wel of niet waarde aan hecht. Het is raadzaam om hiervoor een advocaat financieel recht in te schakelen, nu deze ervaring heeft met welke aspecten AFM wel rekening houdt en welke niet.

Hoogte boete

De hoogte van de boete hangt van verschillende factoren af. Allereerst is het van belang in welke categorie de overtreding valt. Er zijn in totaal drie categorieën:

- categorie 1: basisbedrag van EUR 10.000,- en een maximumbedrag van EUR 10.000,-;

- categorie 2: basisbedrag van EUR 500.000,- en een maximumbedrag van EUR 1.000.000,-;

- categorie 3: basisbedrag van EUR 2.000.000,- en een maximumbedrag van EUR 4.000.000,-.

Onder categorie 1 vallen de relatief lichte en veel voorkomende overtredingen en in categorie 3 de zwaarste overtredingen, zoals het zonder vergunning verlenen van financiële diensten. Wat het specifieke bedrag van de boete uiteindelijk is, hangt onder andere af van de ernst en de duur van de overtreding, de verwijtbaarheid, de kans op recidive en de draagkracht van de overtreder.

Op het moment dat de AFM het boetebesluit heeft genomen, mag de AFM de boeteoplegging openbaar maken, dus publiceren. Een boete voor een overtreding die valt onder de derde categorie moet op grond van de Wft worden gepubliceerd.

Advocaat AFM over rechtsbescherming boetebesluit

Het boetebesluit is een besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB). Dit betekent dat er bezwaar openstaat tegen een boetebesluit. Op het moment dat het bezwaar door de AFM ongegrond wordt verklaard, kan de betreffende instelling in beroep gaan bij de rechter. Daarna kan eventueel nog hoger beroep in worden gesteld bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB).

Een recent (spraakmakend) boetebesluit dat bij het CBB geen stand hierld, was het boetebesluit van Fortis:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CBB:2014:52

Indien tegen een boetebesluit bezwaar of beroep wordt ingesteld, heeft dit schorsende werking totdat de beroepstermijn is verstreken, of indien beroep is ingesteld, op het beroep is beslist. In tegenstelling tot andere handhavingsbesluiten, zoals een aanwijzing, hoeft er dus geen voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter worden verzocht om de werking van het besluit te schorsen gedurende de bezwaar- en/of beroepsprocedure.

Advocaat over publicatie boete

Het besluit tot publicatie is tevens een besluit in de zin van de AWB. De AFM publiceert het besluit niet eerder dan 5 dagen na de bekendmaking van het boetebesluit aan de desbetreffende instelling. Binnen deze termijn van 5 dagen kan de instelling bij de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening verzoeken ter voorkoming van publicatie. De publicatie van het besluit is dan in ieder geval geschorst totdat de voorzieningenrechter op het verzoek heeft beslist. Echter, indien het beschermen van de belangen die de Wft beoogt te beschermen geen uitstel toelaat, kan publicatie door de AFM toch onverwijld plaatsvinden.

Advocaat financieel recht

Indien u geconfronteerd wordt met een boetebesluit en de publicatie hiervan, kunnen de (financiële) gevolgen voor uw onderneming en het imago van uw onderneming zeer groot zijn. Het is verstandig, indien u te maken krijgt met een boetebesluit, contact op te nemen met een advocaat om de mogelijkheden van een eventueel bezwaar, beroep of verzoek tot voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter te bekijken. De ervaring is dat de publicatie van een boete soms schadelijker kan zijn dan het boetebedrag. In ieder geval wordt het door veel marktpartijen als een extra straf gezien, reden waarom het van groot belang kan zijn om daartegen een procedure op te starten.

Blenheim advocaten heeft uitgebreide ervaring met het voeren van procedures tegen zowel de AFM als DNB, zodat wij snel kunnen schakelen en de juiste acties kunnen nemen. Ook voor een second opinion kunt u ons benaderen.

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met mr. Jasper Hagers, advocaat financieel recht bij Blenheim Advocaten.

Hedwig Delescen
Rick

Gepubliceerde Artikelen

Hoe ontvangt huurder vergoeding voor investeringen in gehuurde bedrijfsruimte?

Lees verder

Hoe ontvangt huurder vergoeding voor investeringen in gehuurde bedrijfsruimte?

Lees verder